Beleidsplan


Beleidsplan 2020-2024: In dit document verwoorden we als kerkenraad onze visie op de kernzaken van het gemeente zijn. Prediking, pastoraat en diaconaat blijven de pijlers van onze gemeente, gefundeerd op het Woord van onze God. In dit beleidsplan stellen we onze visie op gemeente zijn centraal. De vragen van deze tijd dwingen ons daartoe, waarbij de roeping om oog te hebben voor de hele kudde blijft staan. Er is gekozen onze plaats in de PKN en onze visie centraal te stellen (hoofdstuk 2 en 3), gevolgd door enkele bijlagen (hoofdstuk 4 t/m 9) waarin de activiteiten worden benoemd. Wij beseffen terdege dat niet mensen maar God Zelf Zijn gemeente bouwt. Wij belijden immers met de kerk dat Hij Zelf Zijn gemeente door Zijn Woord en Geest vergadert, beschermt en onderhoudt. Hoewel wij geloven en belijden dat de toekomst in Gods handen ligt, wil de kerkenraad met visie leidinggeven aan de gemeente. Kijkend naar de ontwikkelingen in en buiten onze gemeente en waar we als hervormde gemeente voor willen staan, zijn biddend en zoekend voornemens voor de komende vier jaar geformuleerd. Het is de wens en het gebed van de kerkenraad dat dit beleidsplan mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Tot eer van God. De titel is: Hervorm Gereformeerd zijn. Het is te downloaden via deze link.

In 2016 heeft de kerkenraad nagedacht over het bedanken van de vele vrijwilligers in onze gemeente. Het advies hierover, zoals opgesteld door het College van Diakenen, het College van Ouderlingen-Kerkrentmeester en de vrijwilligerscoördinatoren, is in de vergadering van 4 juli 2016 door de kerkenraad overgenomen. De adviesnotitie 'Van belonen naar waarderen' is te downloaden via deze link.

De kerkenraad.