ANBI status


De Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard (HWBA) te Krimpen aan den IJssel is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De HWBA is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

Adres
Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel (HWBA)
Postbus 201, 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Tel. 0180-515569 of scriba@bwkrimpen.nl

IBAN NL21 INGB 0001 4909 20 (voor de vrijwillige bijdrage)
IBAN NL46 RABO 0351 9047 51 (voor giften)
Beide nummers t.n.v. hervormde wba te Krimpen aan den IJssel
Rsin-nummer: 002634065

Doelstelling
Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
De gespecificeerde doelstelling van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere is verwoord in het beleidsplan 2020-2024 met als titel ‘Hervormd Gereformeerd zijn’ en vindt u hier.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente. De wijze van verkiezing is geregeld in de Plaatselijke Regeling van de HWBA .
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit zes leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). De diakenen hebben de zorg voor hen die financieel of op andere wijze ondersteuning behoeven, dichtbij en ver weg. Anders gezegd: "Diaconaat is de handen van het geloof". Het College van Diakenen bestaat uit acht diakenen, van wie één de jeugddiaken is. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Nadere informatie over de Bestuurssamenstelling van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard is op de website opgenomen. 

Beloningsbeleid
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ‘Generale Regeling rechtspositie predikanten’ van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u in de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u elders op deze pagina aan. De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden maandelijks gepubliceerd in het kerkblad Ora et Labora en zijn terug te vinden op deze website.

Financiële verantwoording
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
De begroting en jaarrekening van de HWBA Krimpen aan den IJssel zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in de Ora et Labora. De meest recente jaarrekening is hier in te zien.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.