Nieuwsbericht maatregelen coronavirus

Laatste update 17 april 2020

Geachte gemeenteleden,

Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kerkenraad heeft besloten om de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN op te volgen die vooralsnog tot D.V. 1 juni a.s. van kracht zullen zijn. Dit heeft de volgende gevolgen voor de kerkdiensten en voor het gemeenteleven.

Rondom de kerkdiensten

 • Tot 1 juni 2020 worden uitsluitend online kerkdiensten verzorgd. Per zondag wordt één kerkdienst in de ochtend en één kerkdienst in de avond uitgezonden. Alle online kerkdiensten worden verzorgd vanuit de Sionskerk. Via het kanaal van de Sionskerk en de Rehobothkerk zijn online de erediensten via kerkdienst gemist te volgen.
 • De liturgie van de (online) eredienst blijft geheel in tact. Dat geldt ook voor het voorlezen van de weekbrief voorafgaande aan de eredienst in de ochtend.
 • De psalmen en liederen worden in beeld gebracht tijdens de uitzending. Dit is voor de tijd dat we als gemeente niet fysiek kunnen samenkomen, dus de periode dat we gebonden zijn aan de online erediensten.
 • Er wordt wekelijks, op dinsdagavond om 20.30 uur een kort moment van bezinning en bemoediging gehouden.
 • Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn.

 

Omzien naar elkaar / hulpvragen

 • In deze tijd waarin we dagelijks geïnformeerd worden over het coronavirus worden we meer dan anders opgeroepen om naar elkaar om te zien. Binnen onze kerkelijke gemeente maar ook naar onze naasten in de straat waar we wonen.
 • De huidige situatie omtrent het Coronavirus is voor veel mensen erg moeilijk en onzeker. Ontzettend blij zijn we dan ook met de vele aanmeldingen om hulp te bieden. Er worden mensen gebeld, kaarten verzonden, eten gekookt, boodschappen gedaan, geholpen bij huiswerk, enzovoorts. Kunt u ergens hulp bij gebruiken? Of weet u iemand die hulp kan gebruiken? Laat het de diakenen weten. Dat mogen allerlei zaken zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan die eenzame vrouw bij u in de straat die erg blij zou worden van een belletje. Het is ook prima als die mensen niet bij ons naar de kerk gaan. Mensen die hulp kunnen bieden mogen zich natuurlijk ook nog steeds aanmelden.
 • Hulp vragen of hulp bieden? Mail naar coronahulp@bwkrimpen.nl of bel één van de diakenen.
 • Voor pastorale hulp kunt u met uw wijkouderling of met uw wijkpredikant contact opnemen.

 

Pastoraat

 • Pastorale bezoeken worden beperkt tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
 • De predikanten zullen de pastorale gesprekken zoveel als mogelijk telefonisch voeren.

 

Huisbezoeken

 • De nieuwe maatregelen van de overheid maakt dat de huisbezoeken alleen telefonisch kunnen, tenzij er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. Ook dan gelden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot 1,5 meter afstand en het vermijden van sociale activiteiten en groepen..

 

Gemeenteleven

 • Alle activiteiten vinden geen doorgang tot 1 juni 2020.

 

Kerkelijk bureau

 • Tijdens de periode van de coronamaatregelen is het kerkelijk bureau gesloten. Mocht u vragen hebben graag contact opnemen met de heer L. Oudenaarden (tel. 0180-514968).

 

Collecteren

 • Het is mogelijk uw collecte bijdrage digitaal te geven d.m.v. de Givt-app. U kunt deze app downloaden in uw app-store en na eenmalige registratie via de app meedoen met de collectes van de erediensten. Als u de app hebt geopend kunt u in het startscherm aangeven hoeveel u wilt geven. Met de knop ‘Collecte toevoegen’ kunt u de tweede en derde collecte toevoegen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor rente & aflossing. Nadat u de collectes hebt ingevuld drukt u op ‘Volgende’ en vervolgens op ‘Lijst’. Hier zoekt u naar ‘Sionskerk Krimpen a/d IJssel’ of ‘Rehoboth Krimpen aan den IJssel’, selecteer één van beide en druk vervolgens op ‘geven’, u heeft nu meegedaan aan de collectes.
 • U kunt ook uw bijdrage voor de collectes overmaken naar de bankrekeningnummers van de diaconie en kerkvoogdij: Diaconie: NL38RABO0351909648 t.n.v. Diaconie Herv. WBA Krimpen a/d IJssel  / Kerkvoogdij: NL46RABO0351904751 t.n.v. Hervormde WBA Krimpen a/d IJssel
 • Omdat de collecten digitaal zijn, mist de GZB inkomsten van de bus bij de uitgang. U kunt de GZB steunen via NL91 INGB 0690 7624 45.

 

Communicatie

 • De weekbrief en deze nieuwsbrief zullen voorafgaand aan de zondag worden verspreid via e-mail op basis van het adresbestand van de digitale nieuwsbrief.
 • Veel gemeenteleden ontvangen de weekbrief per e-mail. Toch wordt nog niet ieder gemeentelid bereikt. U kunt uw e-mailadres mailen naar kerkrentmeester@bwkrimpen.nl. U wordt dan op de maillijst geplaatst.
 • Hebt u geen e-mailadres? Dan bezorgen we u een uitgeprint exemplaar van de weekbrief en nieuwsbrief. Graag uw adresgegevens doorgeven aan mevrouw W. van der Wal (0180-523129) of de heer W.de Koning (0180-518830).
 • Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van onze wijkgemeente www.bwkrimpen.nl en naar de week- of nieuwsbrieven die u zult ontvangen via e-mail.
 • Kent u gemeenteleden die niet worden bereikt via de digitale weg? Wilt u hen dan informeren over de genomen maatregelen?

 

Ten slotte

De kerkenraad beseft dat de bovengenoemde maatregelen een grote impact hebben. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen.

U wordt gevraagd te bidden voor allen die door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Met een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

J. Rook, scriba

 

Live volgen kerkdiensten

Om de kerkdiensten live te volgen zijn er de volgende mogelijkheden (bij problemen met het streamen van beeld adviseren wij u om te kiezen voor de mp3 mogelijkheid).

De avonddienst is ook te volgen via de Lokale Omroep Krimpen (106.0 FM, 93.1 op de kabel of via internet https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/home.asp?menuid=31).

 

 

Welkom op de website!

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze gemeente: de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel. Vaak wordt ook gezegd: de gemeente van de Sionskerk en de Rehobothkerk. 

Op deze site geven wij u in het kort een beeld van de gemeente, we houden u op de hoogte van de actualiteiten en activiteiten en wijzen u de weg naar de contactpersonen. Het grootste deel van de website is voor iedereen toegankelijk. Een beperkt deel is alleen toegankelijk voor leden van de gemeente. Daarvoor moeten enkele gegevens worden ingevuld via deze aanmeldpagina

Iedere zondag komt de gemeente samen om naar Gods Woord te luisteren en Zijn Naam te loven en te danken in samenzang en gebeden. Wij nodigen u hartelijk uit om de diensten mee te maken. De kerkdiensten zijn ook live te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor vragen over de gemeente kunt u terecht bij scriba J. Rook of kijk op de pagina reacties en beheer

Meer informatie over het christelijk geloof en onze evangelisatie-activiteiten is te vinden op de pagina evangelisatie & Alpha-cursus

 

Formulier Volmacht ambtsdragerverkiezing