Samenstelling


Kerkenraad
De verkiezing en roeping van ambtsdragers vindt plaats door de belijdende leden van de gemeente. Alle predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen die aan de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard zijn verbonden, maken deel uit van de kerkenraad van onze gemeente. De taak van de kerkenraad omvat onder meer i) het onderhouden van de dienst van het Woord en de sacramenten, ii) het opzicht houden over de gemeente, iii) het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en van haar dienst in de wereld, en iv) het bevorderen van de plaatselijke oecumene.

De algemene en bijzondere taken van de ambtsdragers zijn hieronder kort samengevat.

De predikanten
​Onze gemeente heeft twee predikanten, een predikant voor wijk Noord (ds. J.A.W. Verhoeven) en een predikant voor wijk Zuid (ds. J.W. van Bart). De predikanten bedienen iedere zondag het Woord van God in de kerkdiensten, waarin ook afwisselend gastpredikanten voorgaan. De predikanten zijn geroepen tot de prediking als dienaar van het Woord van God. Tevens zijn zij, met de ouderlingen, verantwoordelijk voor de herderlijke zorg, de catechese, het apostolaat (waaronder het jeugdwerk) en het opzicht over de gemeente.

De ouderlingen
Ouderlingen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. De kerkenraad telt een ouderling-scriba, acht wijkouderlingen, twee jeugdouderlingen, twee seniorenouderlingen en een evangelisatieouderling.

De ouderlingen-kerkrentmeester
Ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor de materiële ('stoffelijke') aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Dat betreft onder andere de zorg voor de kerkgebouwen, de personele zorg voor de predikanten, kosters en organisten, alsmede het ondersteunen van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Er zijn zes ouderlingen-kerkmeester.

De diakenen
Diakenen hebben de zorg voor hen die financieel of op andere wijze ondersteuning behoeven, dichtbij en ver weg. Anders gezegd: "Diaconaat is de handen van het geloof". Er zijn acht diakenen, van wie één de jeugddiaken is.

Ambtsdragers worden gekozen voor vier jaar, en zijn maximaal tweemaal voor eenzelfde periode van vier jaar herkiesbaar (maximaal 12 jaar achter elkaar kan men dus lid zijn van de kerkenraad). Meestal vinden de verkiezingen plaats in de laatste maanden van het jaar, om de twee jaar.

Voor vragen over de kerkenraad kunt u terecht bij scriba P. den Hartog, scriba@bwkrimpen.nl.