Wat belijden we?


Wat wij geloven is terug te vinden in de Belijdenisgeschriften. 
Het bekendste belijdenisgeschrift is de Apostolische geloofsbelijdenis, ook wel De 12 artikelen genoemd. Deze geloofsbelijdenis verbindt ons met de vroegchristelijke kerk en met de kerk wereldwijd. 

Daarnaast gebruiken we de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Dit zijn belijdenisgeschriften uit de tijd van de reformatie die in het verleden door de Nederlands Hervormde kerk zijn aanvaard en nu door de Protestantse Kerk in Nederland.

De 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde,
 2. en in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
 4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel,
 5. op de derde dag weer opgestaan uit de dood,
 6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van heiligen,
 10. vergeving van de zonden,
 11. wederopstanding van het lichaam,
 12. en een eeuwig leven.

Downloads