Voorkeurslidmaatschap


Het beleid bij aanvragen van voorkeurlidmaatschap
In de kerkenraadsvergadering van 6 december 2010 is opnieuw vastgesteld welk beleid wordt gevoerd bij het aanvragen van een voorkeurlidmaatschap. Onder voorkeurlidmaatschap wordt verstaan, dat gemeenteleden zich willen laten inschrijven in een (wijk)gemeente buiten de eigen, geografische wijk.

De kerkenraad ziet het voorkeurlidmaatschap als een ongewenste zaak, alleen te benutten als oplossing van een pastorale noodsituatie. In geval van opname in een bejaarden- of verzorgingstehuis, of bij gehandicapten die elders verzorgd worden, is een voorkeurlidmaatschap binnen de kerkelijke regels altijd mogelijk. Zo blijven deze gemeenteleden lid en ontvangen ze bezoek van bijvoorbeeld de predikanten.

Hoewel de kerkenraad erkent dat pastorale nood een zeker subjectief element in zich heeft, is geprobeerd dit begrip meer objectief te omschrijven. Bij pastorale nood gaat het in het algemeen om een noodsituatie vanwege de prediking, de pastorale zorg en/of het gemeenteleven in de woongemeente.

De gemeenten in de omringende plaatsen Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Capelle aan den IJssel worden gezien als in principe behorend tot dezelfde modaliteit. Zij worden daarom in dit opzicht gelijk behandeld, ook al erkennen we dat er verschillen tussen deze gemeenten zijn. 

Twee soorten aanvragen van voorkeurlidmaatschap

  • Aanvragen bij het wonen in een aangrenzende gemeente

Voor gemeenteleden die in een aangrenzende gemeente al langer wonen, geldt dat een aanvraag na een jaar wachten wordt goedgekeurd indien er sprake is van pastorale nood.
Als gemeenteleden zich vanuit een andere woonplaats dan Krimpen aan den IJssel in een aangrenzende woongemeente nieuw vestigen, dan worden zij geacht in die nieuwe gemeente in te burgeren door middel van een aantal concrete activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan het bezoeken van de zondagse erediensten en het deelnemen aan het overige gemeenteleven. De wijkouderling houdt hierover contact. Na een jaar van serieuze inburgeringpogingen bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorkeurlidmaatschap.

  • Aanvragen vanwege verhuizing naar een andere gemeente

Gemeenteleden die vanuit onze gemeente naar een aangrenzende gemeente verhuizen of vanwege sociale motieven (opgegroeid in Krimpen, door familie- en vriendenkringen, e.d.) een aanvraag indienen, krijgen geen toestemming voor een voorkeurlidmaatschap. In onderling overleg wordt gestreefd naar een goede overdracht naar de nieuwe gemeente.

Pastorale nood
We spraken over pastorale noodsituaties. Een gesprek met een ouderling kan dan zinvol zijn. U kunt de vraag stellen: wat heeft de kerk mij te bieden? Het is niet moeilijk gebreken aan te wijzen. Dat geldt voor andere gemeenten en voor onze gemeente zeker niet minder. Mogen we de vraag ook omdraaien: wat kunt u betekenen voor de kerk? Tegelijk realiseren we ons dat deze vraag niet altijd het einde van elk gesprek zal zijn.

Ten slotte, niemand mag door dit beleid in een onmogelijke situatie raken waarin de pastorale nood onoverkomelijk is. Als kerkenraad zijn we altijd bereid tot gesprek en hopen we daarin oog te hebben voor de persoonlijke noden én voor de noden van de kerk. 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de scriba, Postbus 201, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, scriba@bwkrimpen.nl

Download documenten met nadere informatie