Ds. A. van Vuuren preekt over Mattheüs 11:25-30.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. A. van Vuuren uit Capelle aan den IJssel preekt op 16-08-2020 over Mattheüs 11:25-30.

[25] In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
[26] Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
[27] Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
[28] Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
[29] Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
[30] Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.


Download preek