ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 24:46-47.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 28-04-2019 over Lucas 24:46-47.

[46] En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
[47] En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.


Download preek