ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 18:9-14.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 03-03-2019 over Lucas 18:9-14.

[9] En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:
[10] Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.
[11] De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.
[12] Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
[13] En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
[14] Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.


Download preek