ds. J.J. Mulder preekt over Johannes 1:29-37.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 13-01-2019 over Johannes 1:29-37.

[29] Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
[30] Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.
[31] En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.
[32] En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.
[33] En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
[34] En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
[35] Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.
[36] En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
[37] En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.


Download preek