dhr. T.R. Rietveld preekt over Psalmen 3:1-8.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dhr. T.R. Rietveld uit Ridderkerk preekt op 28-10-2018 over Psalmen 3:1-8.

[1] Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3:2) O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.
[2] (3:3) Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.
[3] (3:4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
[4] (3:5) Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.
[5] (3:6) Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
[6] (3:7) Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.
[7] (3:8) Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.
[8] (3:9) Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.


Download preek