ds. J.P.J. Voets preekt over Lucas 1:1-14.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.P.J. Voets uit Ridderkerk preekt op 03-12-2017 over Lucas 1:1-14.

[1] Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben;
[2] Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;
[3] Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus!
[4] Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.
[5] In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet.
[6] En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.
[7] En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.
[8] En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.
[9] Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.
[10] En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers.
[11] En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers.
[12] En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.
[13] Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.
[14] En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.


Download preek