J.J. Verhaar preekt over Marcus 4:35-41.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


J.J. Verhaar uit Krimpen aan den IJssel preekt op 01-02-2015 over Marcus 4:35-41.

[35] En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
[36] En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.
[37] En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.
[38] En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan?
[39] En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
[40] En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?
[41] En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?


Download preek