ds. A.J. Kunz preekt over Johannes 11:49-52.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee preekt op 01-03-2015 over Johannes 11:49-52.

[49] En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;
[50] En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.
[51] En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;
[52] En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.


Download preek