dr. P.F. Bouter preekt over Lucas 6:41-42.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


dr. P.F. Bouter uit Bodegraven preekt op 22-02-2015 over Lucas 6:41-42.

[41] En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?
[42] Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.


Download preek