ds. J.J. Verhaar preekt over Johannes 5:9-15.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 15-02-2015 over Johannes 5:9-15.

[9] En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.
[10] De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen.
[11] Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel.
[12] Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel?
[13] En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was.
[14] Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.
[15] De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.


Download preek