ds. J.J. Verhaar preekt over Mattheüs 9:27-31.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 18-01-2015 over Mattheüs 9:27-31.

[27] En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
[28] En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
[29] Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
[30] En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete.
[31] Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land.


Download preek