ds. J.J. Verhaar preekt over Psalmen 103:19-22.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 01-01-2015 over Psalmen 103:19-22.

[19] De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
[20] Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.
[21] Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!
[22] Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!


Download preek